Nghiên cứu & Đổi mới

 Tác giả: Tác giả: Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Phạm Ngọc Thảo và Phạm Huỳnh Ninh Hai thử nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ xung enzyme lên tỉ lệ tiêu hóa thức ăn tổng số và sinh trưởng của heo.
Tác giả: Tác giả: Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Phạm Ngọc Thảo và Phạm Huỳnh Ninh Hai thử nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ xung enzyme lên tỉ lệ tiêu hóa thức ăn tổng số và sinh trưởng của heo. 
 EZ NUTRITION WAY không ngừng phát triển và tự đổi mới là một trong những giá trị cốt lõi.